Mặt trận Xuân Lộc
Phòng kế hoạch điều quân
Bản đồ Long Khánh
  
    CHIẾN TRẬN ĐẪM MÁU Ở XUÂN LỘC
     Pierre Darcourt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ngày Thứ Sáu, 11 tháng Tư 1975

Lần nầy thì sắt thép đụng nhau rồi ! Đụng rất nặng ở Xuân Lộc.

Câu chuyện bắt đầu từ đêm thứ tư đến ngày thứ năm 10/4 bằng một cuộc pháo kích dọn đường rất dữ dội : 2000 quả đạn pháo và hỏa tiễn đã được rót xuống thành phố. Vào lúc hừng sáng, 2000 đặc công Cộng Sản có chiến xa T.54 yểm trợ đã mở cuộc xung phong vào Xuân Lộc. Đến 8 giờ, coi như họ đã chiếm được ba phần tư thị trấn, trong khi có 2 trung đoàn đang đánh bọc vào 2 bên sườn.