Bàn xong họ liền đào hố chôn Gia Cát Lượng. Sau khi trở về họ bẩm báo lại rằng đã chôn Thừa tướng như dặn dò xong rồi. Lưu Thiện nghe bẩm báo thì thấy không hợp lý, băn khoăn tại sao cây đòn gãy và thừng đứt sớm thế? Thế là liền cho bắt bốn tên lính thẩm vấn. Bốn tên lính không chịu nổi hành hạ thể xác đành khai nhận. Lưu Thiện nghe xong thì phẫn nộ, phán tội khi quân rồi cho chém đầu. Nhưng cũng vì thế mà không ai còn biết mộ Gia Cát Lượng ở đâu nữa.
 
Núi Định Quân
 
 
 
Trước mộ Gia Cát Lượng có 2 tấm bia. Bia bên trái lập năm Giáp Ngọ triều Minh Vạn Lịch, bia bên phải lập năm thứ 13 triều Ung Chính nhà Thanh. Trên tấm biển có ghi chữ “Song quế lưu phân”. Từ chuyện bí mật về nơi an táng này cho thấy, ngay cả với oan gia cừu thù thời đó thì Tào Tháo và Gia Cát Lượng vẫn là cao nhân hiếm thấy trên thế gian. Hai cây quế ở mộ Vũ Hầu dưới núi Định Sơn được gọi là “Hộ mộ song quế” (hai cây quế bảo vệ mộ), cũng gọi là “Song quế lưu phân” (hai cây quế để tỏa hương), vị trí ngay phía trước mộ trông giống như hai vệ sĩ canh giữ cho ngôi mộ. Tương truyền được trồng lúc Gia Cát Lượng qua đời, đến nay đã hơn 1700 năm. Xung quanh mộ còn có 54 cây bách. So với Tào Tháo, vị Hoàng đế cùng thời với Gia Cát Lượng, thì các văn thần võ tướng cùng vô số quan lại, những nhân vật nổi danh trong xã hội, số phận nhiều ngôi mộ của họ bi thảm hơn nhiều.
 
 
 
 
 
 
 
Một số hình ảnh minh họa
 
Thiểm Tây - Trung Quốc
Võ Hầu - Không Minh Gia Cát Lượng
Tào Tháo
Lưu Bị
Mộ Tào Tháo
Ngũ Thượng Nguyên
Hoàng Đế Lưu Thiện
Lưu Vũ Tích