Hiếu nhận bằng tốt nghiệp Đại Học (ban Cử Nhân)
The Star Casino - Sydney
Chụp lưu niệm với Hiếu trong ngày tốt nghiệp Thạc Sị