CHỦ TRƯƠNG:
 
Báo điện tử NGUOIVIETUCCHAUOline là tiếng nói của truyền thông đại chúng đến người Việt trên toàn Thế giới.
 
     - Hoạt động đôc lập, không thuộc về bất kỳ Đảng Phái Chính Trị nào.
   - Chủ trương chính của NGUOIVIETUCCHAUOline, là vận động, ủng hộ cho dân chủ, nhân quyền và góp phần xây dựng cho đất nước Việt Nam an bình, cường thịnh.
 
NGUOIVIETUCCHAUOline ra đời nhằm góp phần xây dựng xã hội dân sự Việt Nam qua phương cách thu thập, phân tích, tổng hợp và quảng bá thông tin, các nguồn lịch sử giá trị, cùng các tác phẩm văn học nghệ thuật về xã hội, chính trị để mọi người có cơ hội tự do trao đổi, bày tỏ và chia sẻ quan điểm một cách trung thực...

Ban Biên Tập

Rosa Hong Nhung, Director
Cao Nguyen, Chief Editor
Phan Quang Thinh, J
ournalist 
Quang Huy, Journalist
Daniel Tran, News Translator 
Dung La, Front Page Art  Editor 
 
nguoivietucchauonline